22 Nisan 2009 Çarşamba

İSLAM ve DİĞERLERİ - GİRİŞ

Bütün sistemlerin, dinlerin, derneklerin, kurumların bir kurallar bütünü olduğu gerçektir. Bunlara mensubiyetini, aidiyetini ilân edenlerden bunları bilmesi ve uyması beklenir. Aksine hareket edenler reddedilir ya da samimiyetsizlikle suçlanır. İslâm’da tıpkı böyledir. Kendi iç tutarlılığında bir değerler ve kurallar bütünüdür ve kendine aidiyetini ilân edenlerden bunu bekler.

İçinde yaşadığımız çağda ne yazık ki kendilerini İslâm’a mensup ilan edenlerin büyük bir çoğunluğu İslâm’ın Kurallar ve Değerlerini az ya da çok ya reddetmekte ya da yerine getirmemektedir. Bunun nedenleri çeşitli olabilir fakat vâkıa budur. Aslında bunlardan samimi dindar olmak isteyenlerin – ya da kendini öyle tanımlayanların - temel hatası İslam zannettikleri, ama İslam olmayan fakat İslâm’a da çok benzeyen bir takım dinlere inanmalarıdır.

Bu yazı dizisinde İslâm dininin temel değerler ve kurallar sistemini detaylıca inceleyeceğiz. Hemen belirtelim ki İslâm derken kastımız, birçok insanın zannettiği gibi sadece Hz. Muhammed’e indirildiği sanılan din değil, O’na indirilen vahyin de içinde olduğu ve TÜM PEYGAMBERLERE İNDİRİLEN VAHİYLERİN KENDİSİNE AİT OLDUĞU, ALLAH’IN DİNİ ( Anlamlar, Değerler ve Kurallar Sistemi ) İSLÂM’dır.

Birçok “İlahiyâtçı” “Din Adamı” “Şeyh” ve “Hoca efendi”lerin ( ki İslâm’da bu sınıflar da yoktur ) ve benzerlerinin sıkça kullandığı “Semâvi DinLER” kavramı İslâm’ın temeli olan Tevhid inancına da İslâm’ın tanımına da taban tabana zıt bir kavramdır. İslâm’da böyle bir tanım yoktur.

Bunlar, insanların Allah’ın indirdiği İslâm dinini bozup parçalayarak uydurdukları bir takım dinlere taktıkları isimlerdir, Yahudilik gibi, Hristiyanlık gibi Müslümanlık gibi. ( Burada ve bundan sonra yazı dizimizde kullanacağımız “Müslümanlık” kavramı Allah’ın dini İslâm’ı değil, bu dine mensup olduğunu iddia eden fakat aslında bu din ile çok farklı inanç ve uygulamalara sahip insanların din(ler)i kastedilmektedir. İslam’ın tek bir tanımı ve kurallar bütünü vardır, oysa Müslümanlık dedikleri din(ler) kendi içlerinde bile onlarca farklı ve çelişkili dinlere (Mezhepler, Sünniler, Şiiler, Tarikatlar, v.b.) bölünmüş durumdadır. Tıpkı kendilerine Yahudi ve Hristiyan diyenlerde olduğu gibi.

Eğer “Semavi DinLER” derken kastettikleri Allah’ın peygamberleri aracılığı ile insanlığa gönderdiği DİN ise, kullandıkları bu çoğul “DİNLER” kelimesi işin yanlışlığını ve yanlış mantığını gözler önüne sermektedir. Bakın kendisinin din isimlendirmesini ve tanımını nasıl yapıyor Rabbimiz, adeta bu zırva isimlendirme ve tanımları yerle bir ederek:

“Hiç şüphesiz din, Allah katında İslam'dır. Kitap verilenler, ancak kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki 'kıskançlık ve hakka başkaldırma' yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkâr ederse, gerçekten Allah, hesabı pek çabuk görendir.” ÂL-İ İMRAN – 19“Öyleyse sen yüzünü bir hanif olarak dine, Allah'ın o fıtratına çevir; ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışı için hiç bir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din budur. Ancak insanların çoğu bilmezler.

Kendi dinlerini fırkalara ayırmış ve kendileri de parça parça olmuşlardır ki, her grup kendi elindekiyle övünüp sevinç duymaktadır.” RÛM – 30,32“…Bugün size dininizi ikmâl ettim, size nimetimi tamamladım ve size din olarak İslâm'ı beğendim...” MÂİDE – 3Peki onlar, Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde her ne varsa -istese de, istemese de O'na teslim olmuştur ve O'na döndürülmektedirler.

De ki: 'Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve tüm peygamberlere Rablerinden verilenlere iman ettik. Onlardan hiç biri arasında ayrılık gözetmeyiz. Ve biz O'na teslim olmuşlarız.'

Kim İslam'dan başka bir din ararsa asla ondan kabul edilmez. O, ahirette de kayba uğrayanlardandır. ÂL-İ İMRAN – 83,84,85


Bunlar ve benzeri bir çok ayette Rabbimiz kendi katından insanlar için seçtiği ve isimlendirdiği tek dinin İSLÂM olduğunu çok açık bir şekilde belirtmektedir.

Bu dünyada insan var olduğundan kıyamet gününe kadar sadece İKİ DİN vardır ve var olacaktır: 1- İSLÂM 2- DİĞERLERİ

Bu girişten sonra yazı dizimizde Allah’ın insanlığa gönderdiği tek din olan İslâm’ı tanımaya ve ondan türetilmiş diğer insani dinler ile farklarını karşılaştırmalı olarak hangi konu başlıkları altında görmeye çalışacağımızı belirtelim.


I. BÖLÜM İSLÂM VE DİNLER TARİHİ

II. BÖLÜM LA İLAHE İLLALLAH

III. BÖLÜM PEYGAMBERLER

IV. BÖLÜM KİTAPLAR

V. BÖLÜM KAVRAMLAR

VI. BÖLÜM YAHUDİLİK DİNİ

VII. BÖLÜM HRİSTİYANLIK DİNİ

VII. BÖLÜM MÜSLÜMANLIK DİNİ

VIII. BÖLÜM İSLÂM NASIL/KİMDEN ÖĞRENİLİR, NASIL YAŞANIR

IX. BÖLÜM “KUTSAL DAVA”

X. BÖLÜM GENEL DEĞERLENDİRME

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder